تبلیغات

برای تبلیغ ونمایش کتابها.محل فروشگاه ومحصولات علمی .فرهنگی وهنری خودبه ۲روش میتوانید عمل کنید:

روش اول: تبلیغات بنری میباشد که تعرفه ومحل آن درمنوی تعرفه تبلیغات درج گردیده است.

روش دوم:تبیلغات غیربنری بوده که بیشتر مربوط به کتاب ومحصولات میباشد دراین روش ازتبلیغ .

تصویرومشخصات کتاب وهمچنین آدرس وشماره های تماس فروشنده درقسمت منوهای درخواستی درج میگردد.

مثال :چنانچه کتابی مربوط به رشته مدیریت باشد درتمامی منوهاوزیرمنوها(اصلی وفرعی)که مربوط به مدیریت

باشد نمایش داده میشود.

هزینه درج آگهی دراین روش درتمامی منووصفحات مربوطه.  ۲۰۰۰تومان برای یک ماه میباشد.

نحوه درخواست: ابتدا تصویر محصول .مشخصات وآدرس پستی وتماس فروشنده رابه صفحه تلگرام شماه

۰۹۱۲۸۸۳۷۳۶۳ ارسال فرمایید.

شماره کارتهای بانکی عضوشتاب:

۶۱۴۹ ۴۲۷۳ ۹۹۷۲ ۶۰۳۷ بانک ملی – ۲۴۶۹ ۲۹۶۵ ۷۳۱۰ ۶۰۳ بانک قرض الحسنه مهر ایران بنام علی اکبرفخریان.

پس از واریز وجه وارسال مشخصات .نسبت به برسی اقدام ودرصورت تآیید بلافاصله آگهی شما درج میگردد.